Hírek

Elérhetőségek

Közérdekű adatok igénylése

Döröske Községi Önkormányzatának tájékoztatója

 

a közérdekű adatigénylések teljesítési rendjéről

 

A közügyek és a közpénzek felhasználásának átláthatósága és az információszabadság megvalósulása érdekében az állampolgárok jogosultak Magyarország bármely közfeladatot ellátó szervével, intézményével kapcsolatos közérdekű adat megismerésére.

Döröske Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen tájékoztató közzétételével segíti elő a közérdekű adatok megismeréséhez való jog állampolgári gyakorlását.

 

A közérdekű adatok közzétételének és terjesztésének módozatait, ezen belül a közérdekű adatigénylések benyújtásának és teljesítésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szabályozza.

 

Az Önkormányzat közérdekű adatait az Infotv. 1. melléklete szerinti általános közzétételi listán teszi közzé, a következő webcímen: https://doroske.asp.lgov.hu

Az Önkormányzat az Infotv. 34. § (3) bekezdésében előírt kötelezettségének teljesítése, valamint az állampolgárok információszabadsághoz fűződő jogának érvényesülése érdekében a közérdekű adatok megismerése iránti igények (a továbbiakban: adatigénylés) teljesítésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja.

 

 1. Az adatigénylés teljesítésére kijelölt szerv

Az adatigénylések teljesítésével összefüggő feladatok ellátására vonatkozóan hatáskörrel a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő) rendelkezik. A Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el az önkormányzat, a képviselő-testület és bizottságai működésével, valamint a polgármester feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre történő előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Az Önkormányzat a közérdekű adatokat a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal útján kezeli.

 

Az adatigénylések pontos és szakszerű teljesítéséért a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felelős.

 1. Az adatigénylés benyújtása

 

Az Infotv. 28. § (1) bekezdése alapján, a közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton, formai kötöttségektől mentesen, bárki igényt nyújthat be.

 

Adatkezelő az adatigénylések benyújtását az alábbi elérhetőségein teszi lehetővé:

 • Elektronikus úton a jegyzo@szarvaskend.hu e-mail címen.
 • Postai úton a 9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 86. címen.
 • Személyesen, szóban és írásban a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 86.), a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarszecsődi Kirendeltségén (9912 Magyarszecsőd, Fő út 2.), valamint a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal Szarvaskendi Kirendeltségén (9913 Szarvaskend, Fő utca 66.) ügyfélfogadási időben.

A személyesen, szóban benyújtott adatigénylésekről a Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője kettő példányban jegyzőkönyvet készít, melyet az adatigénylővel együttesen írnak alá.

 

 1. Az adatigénylő által megadandó adatok

Az adatigénylőnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából és az Infotv. 29. § (1b) bekezdéséből következően az adatigénylés keretében meg kell adnia:

 • nevét;
 • nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint;
 • azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

 

Az igényelt adatok egyértelmű megjelölése és részletes körülírása elősegíti az adatigénylés gyors teljesítését, ezért kérjük, hogy adatigénylésének szerkesztésekor erre fordítson kiemelt figyelmet. Amennyiben adatigénylése több évben keletkezett adatok kiadására irányul, úgy kérjük, hogy a kezdő és záró évet évszámmal szíveskedjen megjelölni, az egyértelmű azonosíthatóság érdekében.

 

Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, Adatkezelő az Infotv. 28. § (3) bekezdése értelmében felhívja az adatigénylőt az igény pontosítására.

 

 1. Az adatigényléssel kapcsolatban az Adatkezelő birtokába jutott személyes adatok kezelése

 

Adatkezelő az adatigényléssel kapcsolatosan birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. 29.

§ (1a) bekezdéséből következően az adatigénylés benyújtásától számított egy évig használhatja fel, majd ezt követően az adatokat tartalmazó ügyiratot irattárba helyezi, valamint az elektronikus úton nyilvántartott adatokat a számítógépes rendszerből törli.

 

Az ügytípusban az irányadó 10 éves irattári megőrzési idő alatt a személyes adatok kezelésére vonatkozóan az irattárazási előírásokra vonatkozó jogszabályok alapján önálló jogalap áll fenn. Az irattári megőrzési idő alatt Adatkezelő a birtokában lévő személyes adatokat nem használhatja fel, csupán gondoskodik azok megfelelő megőrzéséről. Adatkezelő az irattári megőrzésre jogszabály által megállapított határidő leteltét követően a személyes adatokat selejtezési eljárás során törli. Amennyiben az adatigényléssel kapcsolatban költségtérítés megfizetésére kerül sor, Adatkezelő a költségtérítéssel kapcsolatos számviteli dokumentumokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig köteles megőrizni. Adatkezelő a megőrzésre jogszabály által megállapított határidő leteltét követően a személyes adatokat selejtezési eljárás során törli.

 

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés

 1. pontjával összhangban az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az adattörlés a papír alapú dokumentumok megsemmisítésével, valamint az elektronikus dokumentumok számítógépes rendszerből való törlésével valósul meg. Adattörlés esetén az érintett adatok a továbbiakban nem állíthatóak helyre.

 

 1. Adatkezelő adatigényléssel kapcsolatos kötelezettségei

 

Adatkezelő az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján az adatigénylésnek az annak beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

 

Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az Adatkezelő alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a fentiekben meghatározott határidő egy alkalommal, további 15 nappal meghosszabbítható. Adatkezelő erről a körülményről az adatigénylőt az adatigénylés beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja.

 

Adatkezelő az adatigénylésnek közérthető formában – és amennyiben ezt aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az adatigénylő által kívánt formában, illetve módon tesz eleget.

 

Amennyiben a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az adatigénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton Adatkezelő a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné teszi.

 

 1. Költségtérítés meghatározása

 

Az adatigénylő az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről – annak tárolási módjától függetlenül – másolatot kaphat. Adatkezelő az adatigénylés teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az adatigénylőt az adatigénylés teljesítése előtt tájékoztatja.

 

A költségtérítés mértéke az alábbi költségnemekből tevődik össze:

  • az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége;
  • az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint;
  • ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.

 

Az egyes költségnemekhez tartozó díjtételek meghatározása jelen adatkezelési tájékoztató 1. mellékletét képezi.

 

Az adatigénylőnek a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az adatigénylő nyilatkozatának az Adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Ha az adatigénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az Adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles megfizetni.

Ha az adatigénylő az igényét nem tartja fenn, az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, mely nem okoz többletköltséget az Adatkezelőnek.

 

 1. Az adatigénylés elutasítása

 

Adatkezelő az adatigénylésnek nem köteles eleget tenni, amennyiben:

  • az adatigénylés az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be;
  • az adatigénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható

 

Adatkezelő elutasítja az adatigénylést, amennyiben az adatigénylő által igényelt adat:

  • nem közérdekű adat;
  • az Infotv. 27. § (1) bekezdése szerinti minősített adat vagy az Infotv. 27. § (2) bekezdése alapján az adat megismeréséhez való jogot törvény korlátozza;
  • üzleti titoknak, banktitoknak, adótitoknak, egyéb titoknak vagy nem közérdekből nyilvános személyes adatnak minősül;
  • az Infotv. 27. § (5) bekezdése alapján döntés megalapozását szolgáló adatnak minősül;
  • az Infotv. 27. § (6) bekezdése alapján további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja;
  • megismerése az Infotv. 27. § (6) bekezdése alapján Adatkezelő törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné.

 

Adatkezelő elutasítja továbbá az adatigénylést, amennyiben:

  • az adatigénylő által igényelt adat vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek;
  • az adatigénylő az Adatkezelő által meghatározott költségtérítést nem fizette meg.

 

Adatkezelő az adatigénylés teljesítésének megtagadásáról annak indokaival, valamint az adatigénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az adatigénylés beérkezését követő 15 napon belül írásban értesíti.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek
 1. 1. Bírósági jogorvoslat

Az adatigénylő jogorvoslati kérelemmel fordulhat a bírósághoz:

  • az adatigénylés elutasítása esetén;
  • a teljesítésre nyitva álló, vagy az Adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint;
  • az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében.

A pert az adatigénylés elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani, a Körmendi Járásbíróságon (cím:  9900 Körmend, Szabadság tér 4..; levelezési cím: 9901 Körmend, Pf.: 9.; tel.: +36 94 410 174).

A per illetékmentes, abban a bíróság soron kívül jár el.

 

 1. 2. Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: 06/1-391-1410) történő bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

 

 1. Fontosabb jogszabályok

 

Az adatigényléssel kapcsolatos kérdésekben az alábbi jogszabályok az irányadóak:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR)
 • Az információs   önrendelkezési   jogról   és   az   információszabadságról   szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet

 

A magyar jogszabályok hatályos szövegei elérhetőek a Nemzeti Jogszabálytár weboldalán (www.njt.hu), a GDPR hatályos szövege elérhető az Eur-Lex weboldalán (www.eur-lex.europa.eu).

 

 

Döröske, 2021. július 5.

 

 

Dománé Tóth Erika    polgármester

 

1. melléklet:   A közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséért fizetendő költségtérítés költségnemeinek mértéke

 

 

Adatközlés módja

Költségnemek

Adathordozó költsége

Postai költségek

Munkaerő- ráfordítás költsége

A/4-es oldal fénymásolása (fekete-fehér)

100 Ft / lap

mindenkor érvényben lévő postai díjazás alapján

0 Ft / óra

A/4-es oldal fénymásolása (színes)

100 Ft / lap

mindenkor érvényben lévő postai díjazás alapján

0 Ft / óra

A/3-as oldal fénymásolása (fekete-fehér)

200 Ft / lap

mindenkor érvényben lévő postai díjazás alapján

0 Ft / óra

A/3-as oldal fénymásolása (színes)

200 Ft / lap

mindenkor érvényben lévő postai díjazás alapján

0 Ft / óra

CD lemezre írás

500 Ft / lemez

mindenkor érvényben lévő postai díjazás alapján

0 Ft / óra

DVD lemezre írás

500 Ft / lemez

mindenkor érvényben lévő postai díjazás alapján

0 Ft / óra

 

Csatolmány(ok):